fbpx

Regulamin sklepu internetowego KATASZE

Sklep Internetowy www.katasze.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1.          Postanowienia ogólne KATASZE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.katasze.com prowadzony jest przez Katarzynę Szebesta prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice, NIP: 6511526953, REGON: 276983661.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców) i określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego KATASZE.

1.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla klientów Sklepu Internetowego KATASZE w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.katasze.com/kontakt.

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Katarzyna Szebesta prowadząca działalność gospodarczą oraz tworząca markę KATASZE wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki, posiadająca: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice, NIP: 6511526953, REGON: 276983661, oraz adres poczty elektronicznej: katasze@katasze.com. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.katasze.com/polityka-prywatności.

1.5. Definicje:

1.5.1 AKCJA PROMOCYJNA – działania Sprzedającego polegające na obniżeniu ceny wybranych towarów na wcześniej okeślony termin. 

1.5.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.5.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.katasze.com/sklep.

1.5.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Katarzyna Szebesta prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice, NIP: 6511526953, REGON: 276983661 oraz adres poczty elektronicznej katasze@katasze.com.

1.5.10 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.5.15.1. KOD RABATOWY – ciąg liter, cyfr lub innych znaków upoważniający, po wpisaniu we właściwym polu w podstronie koszyka podczas procedury zamówienia, do nabycia produktu na specjalnych warunkach. Kody rabatowe wydawane są jedynie w ramach kampanii reklamowych.

1.5.15.2. Kod rabatowy ma określony okres ważności, wskazany w treści informacji o kampanii reklamowej, może być wykorzystany tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.

1.5.15.3. Kod rabatowy nie obniża kosztów wysyłki.

1.5.16.1 BON PODARUNKOWY – dokument elektroniczny zawierający kod uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia w Sklepie określonych produktów w oznaczonym terminie, w kwocie wzmiankowanej w jego treści. Bon podarunkowy uprawnia wyłącznie do bezgotówkowego nabycia dowolnych produktów w Sklepie Internetowym katasze.com poprzez wpisanie kodu w podstronie koszyka, nie jest wymienialny na gotówkę i nie upoważnia do otrzymania różnicy kwotowej pomiędzy wartością bonu a wartością nabywanych za jego pomocą produktów.

1.5.16.2 Bon podarunkowy można wykorzystać jednorazowo.

1.5.16.3. Bon podarunkowy jest ważny do dnia oznaczonego w jego treści jako termin ważności.

1.5.16.4. Bonu podarunkowego nie można łączyć z innymi zniżkami i kuponami.

 

2.           Usługi Elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, rozmiar Produktu/ów oraz miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem jego opłacenia przez Klienta. Jeżeli opłata za zamówienie nie zostanie zaksięgowana do 3 dni od jego złożenia, zostanie anulowane. Dotyczy to wszystkich zamówień, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia/odbioru Produktu.

2.1.2.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, z chwilą jego anulowania, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Usługobiorca może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności wtedy, kiedy Klient poda w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuści się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego; lub dopuści się zachowań niezgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

2.5.2. pisemnie na adres: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice.

2.5.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katasze@katasze.com.

2.5.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3.           Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. W cenie zawarte są wszyskie należne opłaty. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu opłaty za zamówiony Produkt/y. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Proces realizacji przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży rozpoczyna się po spełnieniu przez Klienta warunku wskazanego w 4.2.1. niniejszego Regulaminu.

3.3. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie umieszczonym w sklepie internetowym. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia produkt nie będzie dostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym klienta. Od momentu otrzymania informacji o niedostępności produktu, klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie wskazanym w 4.2.1 niniejszego Regulaminu umowę poczytuje się za niezawartą.

 

4.           Sposoby i terminy płatności za produkt

4.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi formy płatności obsługiwane przez Przelewy24 oraz przelew bankowy.

4.2.   Przelew bankowy powinien zostać uiszczony niezwłocznie po dokonaniu zamówienia na konto bankowe prowadzone w Alior Banku, którego numer rachunku to: 89 2490 0005 0000 4530 9528 1386 (IBAN: PL89249000050000453095281386, Kod SWIFT: ALBPPLPW)

4.3.   Realizacja zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku, kiedy wpłata nie zostanie zaksięgowana do 3 dni od daty złożenia Zamówienia, zostanie ono anulowane.

 

5.           Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów w Europie i na Świecie.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Krajowa przesyłka kurierska jest dostarczana głównie za pomocą firmy DPD.

5.3.2. Przesyłka międzynarodowa jest dostarczana głównie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin dostawy Produktu do Klienta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zależny od usług Poczty Polskiej.

 

6.           Reklamacja produktu

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową, lub wadę prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice,

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katasze@katasze.com.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.1. W przypadku złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy do jego siedziby (ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice.) wadliwy Produkt.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od jej otrzymania. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta zawierającej sprecyzowane żądanie naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot kosztów przesyłki obejmuje jedynie uzasadniony jej koszt – przesyłka standardowa nie generująca nadmiernych kosztów. Koszty innego typu przesyłek wybranego przez Klienta zostaną zwrócone tylko do wysokości kosztów standardowej, najtańszej przesyłki.

6.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z pisemnym w skazaniem przyczyny niezasadności reklamacji.

 

7.       Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

8.      Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice;

8.1.2. Prawo odstąpienia od umowy wskazanie w punkcie 8.1. nie dotyczy sytuacji, w której Klient nabył Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument powinien załączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu do zwracanego Towaru, celem ułatwienia identyfikacji odstąpienia od umowy.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot produktu powinien nastąpić na adres: ul. Tadeusza Sendzimira 7, 40-750 Katowice, do przesyłki należy załączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak również w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, który zakupił niewadliwy towar w trakcie trwania akcji promocyjnej organziowanej przez Sprzedawcę. Odstąpienie od umowy zawartej w czasie trwania akcji promocyjnej jest możliwe tylko wtedy, kiedy konsument zauważy wadliwość towaru powstałą z przyczyny Sprzedawcy i zostanie ona zgłoszona drogą elektroniczną w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zakupionego towaru.

 

9.      Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10.     Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.k